همزمان با برگزاری سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد که هم اکنون در ژنو جریان دارد، آقای بهزاد نظیری از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در مصاحبه با سیمای آزادی گفت که در اجلاس جاری شورای حقوق بشر ملل متحد موضوع قتل عام زندانیان سیاسی برای اولین بارپس از۲۸ سال باردیگر در اسناد شورای حقوق بشر وارد شده است.

بهزاد نظیری در این مصاحبه گفت: باسلام به هموطنان عزیز و بینندگان عزیز سیمای آزادی. همانطور که اطلاع دارید الان اجلاس عمومی شورای حقوق بشر درژنو جریان دارد و در این اجلاس موضوع مشخص قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد ومبارز درسال ۶۷ ازیک مدار کیفی عبور کرده، به این معنا که کارزار ۶ ماهه مقاومت ایران برای افشاء این جنایت بزرگ علیه بشریت، وارد یک دستاورد مهم شده وآن این است که برای اولین بار موضوع قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ دراسناد اصلی سازمان ملل مثل گزارش گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر درایران خانم عاصمه جهانگیر مطرح شده است. این دستاورد واین پیشرفت ثمره این کارزار شش ماهه هست که طی آن درسرتاسر دنیا، تظاهرات وفعالیتهایی درپارلمانها ومجامع مختلف بین المللی جریان داشت که همه یاران ودوستان وهواداران مقاومت درآن شرکت داشتند و امروز ما شاهد دستاورد و نتیجه آن هستیم. این بسیار مهمه چون بعداز قتل عام درسال ۶۷، جز درهمان مقطع که موضوع در برخی اسناد سازمان ملل مطرح شد دیگر بعد از آن اشاره مستقیمی به این موضوع نبود و رژیم تلاش کرد که این جنایت بزرگ ساکت بماند و صدای این دادخواهی را خفه کند.

این تلاش مذبوحانه رژیم با شکست مواجه شد به این معنی که همپا با صدای دادخواهی که نسل جوان میهنمان درداخل ایران دررابطه باجنایتکاران حاکم دررابطه با قتل عام ۶۷ بلند کردند و شاهد آن هستیم؛ این کار زار و کمپین بین المللی منعکس کننده داغ دل مادرانی که فرزندانشان، جگر گوشه هایشان درخاوران و درسایر گورهای بی نام در اقصاء نقاط کشورمان دفن هستند، بلند شده، حق دادخواهی هم حق مردم ایران است. خواسته این کمپین که دریک گزارش توسط آقای بومدرا و یک کمیته ای که توسط خانواده ها تشکیل شده منعکس شده، این هست که یک کمیسیون تحقیق بین المللی دراین رابطه تشکیل بشود، مانند همانی که درمورد قتل عامهای دیگر معروف دنیا وجود دارد. و این کمیسیون تحقیق بین المللی مقدمه ای باشد بر آنچه که خواست همه مردم ایران و جامعه بین المللی هست؛ یعنی محاکمه عاملان و آمران این جنایت بزرگ علیه بشریت که امروز در کلیدی ترین مناصب قضایی و سیاسی میهنمان حاکم هستند و بدون شک روزش فرا خواهد رسید که هریک ازآنها مکافات این جنایتی که درحق مردم ایران و آن زندانیان مظلوم مقطع ۶۷ مرتکب شدند در برابر محاکم بین المللی پس بدهند.