Pin It

مریم رجوی: با مرگ رفسنجانی یکی از دو پایه رژیم آخوندی فرو ریخت

به دنبال مرگ رفسنجانی در روز یکشنبه ۱۹ دی (۸ ژآنویه) خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گفت: با مرگ رفسنجانی یکی از پایه های فاشیسم دینی حاکم بر ایران و عامل تعادل آن فرو ریخت و رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیکتر می شود.

رفسنجانی در ۳۸ سال گذشته چه در زمان خمینی و چه بعد از آن، یکی از بالاترین نقشها را در سرکوب و صدور تروریسم و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی داشت.
 رفسنجانی همواره نفر شماره ۲ رژیم و وزنه تعادل آن بوده و همواره در حفظ آن نقش تعیین کننده یی داشته است. با مرگ او اکنون رژیم آخوندی تعادل درونی و بیرونی خود را از دست می دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ دی ۱۳۹۵ (۸ ژآنویه ۲۰۱۷)