فراخوان به اخراج کامل سپاه پاسداران از سوریه، عراق و سایر کشورهای منطقهبه‌عنوان یک گام اساسی برای استقرار ثبات در خاورمیانه
نمایندگان پارلمان انگلستان از تمامی احزاب اصلی، با ثبت قطعنامة پارلمانی ۱۰۱۳ دربارة جنایات سپاه پاسداران رژیم آخوندی علیه مردم ایران و مداخلات تروریستی آن در سراسر منطقه، به اخراج نیروهای سپاه خامنه‌ای و مزدوران اعزامی رژیم از کشورهای منطقه، به‌عنوان یک گام اساسی برای برقراری ثبات در خاورمیانه فراخوان دادند.

این قطعنامه تمام‌حزبی توسط نمایندگان سر دیوید ایمس، سر آلن میل، جیم شانون، ناتالی مک‌گری، گوین رابینسون و دیوید سیمپسون ارائه شده و مورد حمایت سایر نمایندگان پارلمان انگلستان قرار گرفته است.
سر دیوید ایمس ارائه‌کنندة اصلی قطعنامة پارلمانی ۱۰۱۳ در این رابطه، گفت: «من (قطعنامة) ۱۰۱۳ را ارائه کردم تا نقش فزایندة سپاه پاسداران... را در سرکوب در ایران مورد توجه قرار بدهم این قطعنامه پارلمانی، به‌دلیل نگرانی وسیع در پارلمان انگلستان دربارة افزایش نقض حقوق بشر در ایران و تعداد بسیار زیاد اعدام‌ها، حمایت نمایندگان از تمام احزاب را جذب کرده است. ما انتظار داریم در ماه‌های آتی حمایت فزاینده‌یی از این قطعنامة پارلمانی به‌عمل آید؛ چرا که بسیاری از نمایندگان پارلمان انگلستان با فراخوان خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت ایران به جامعة جهانی برای اخراج کامل سپاه پاسداران و مزدورانش از سوریه، عراق و منطقه به‌عنوان یک گام اساسی جهت برقراری ثبات در خاورمیانه موافقند».
باب بلکمن نمایندة پارلمان انگلستان نیز در موضع‌گیری خود دربارة قطعنامة ۱۰۱۳، تأکید کرد: «امروز نفوذ مخرب (رژیم) ایران در خاورمیانه، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های بسیاری از نمایندگان از تمام احزاب در مجلسین انگلستان است؛ بخصوص به این دلیل که رژیم هم‌چنان آزمایش شلیک موشک‌های بالیستیک را در بی‌اعتنایی به قطعنامة شورای امنیت سازمان ملل ادامه می‌دهد
ما می‌دانیم که سپاه پاسداران در ۳۸ سال گذشته ابزاری (برای) سرکوب شدید اپوزیسیون در داخل و مخالفت توده‌یی بوده است و هم‌چنین نقش اصلی را در پیشبرد سیاست‌های بی ثبات‌کنندة (رژیم) تهران از طریق صدور تروریسم و تفرقة فرقه‌یی در منطقه ایفا می‌کند.
به همین دلیل بسیاری از همکارانم در پارلمان از قطعنامة تمام حزبی که توسط سر دیوید ایمس، سر آلن میل و خودم ارائه شد و این نگرانی‌ها را دربارة فعالیتهای ترویستی سپاه پاسداران در داخل و خارج برجسته می‌کند، حمایت کردند
در این قطعنامه، ما از فراخوان رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی به جامعة بین‌المللی برای خلع ید کامل از سپاه پاسداران و مزدورانش از سوریه، عراق و منطقه به‌عنوان یک گام اساسی جهت (برقراری) ثبات در خاورمیانه، حمایت و بر آن تأکید می‌کنیم.
من بر این باورم که ما دیگر نمی‌توانیم با تهدیدات سپاه پاسداران و دخالت های مخرب (رژیم) تهران در منطقه گزینشی یا لفظی برخورد کنیم. اکنون زمان آن است که دولت ما، اتحادیة اروپا و آمریکا با اقدام (عملی) بر پایة شواهد موجود برای لیست‌گذاری کامل سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی به تحریکات بی‌پایان (رژیم) تهران پاسخ بدهند.
چنین واکنش قاطعی ضروری است؛ چرا که سپاه پاسداران تهدید عمده‌یی علیه نه تنها آرزوهای دموکراتیک مردم ایران، رشد اقتصاد ایران و رونق بخش خصوصی مستقل در آن کشور، بلکه هم‌چنین (تهدیدی) علیه امنیت غرب و متحدانمان است.
نام‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران بسیار به تعویق افتاده و من و بسیاری از همکارانم از هر دو مجلس و از تمام احزاب اصلی به درخواست از دولت برای انجام همین کار ادامه خواهیم داد».
نایجل اوانز نمایندة پارلمان انگلستان نیز دربارة قطعنامة ۱۰۱۳، گفت: «دخالت مخرب (رژیم) ایران در خاورمیانه یک نگرانی جدی و یک مانع بزرگ بر سر راه هرگونه راه حل سیاسی برای بحران‌های سوریه و عراق است. من از تعهد نخست‌وزیر ترزا می تشویق شده‌ام که در سخنرانی‌اش خطاب به کنفرانس حزب جمهوریخواه (آمریکا) تأکید کرد که ”...کاهش نفوذ مخرب (رژیم) ایران در خاورمیانه... یک اولولیت برای انگلستان نیز هست؛ چرا که ما از متحدانمان در کشورهای (حوزة) خلیج (فارس) برای پس‌زدن تلاشهای تجاوزگرانه و سلطه‌جویانة (رژیم) ایران برای ساختن یک هلال نفوذ از تهران تا سرتاسر مدیترانه حمایت می‌کنیم».
نایجل اوانز، اضافه کرد: «قطعنامة پارلمانی ۱۰۱۳ یک موضوع اصلی (یعنی) جلوگیری از نقش بی‌ثبات‌کنندة (رژیم) ایران را خاطرنشان می‌کند که حذف کامل سپاه پاسداران (رژیم) ایران و مزدورانش از سوریه، عراق و منطقه (به‌عنوان) یک گام اساسی برای (استقرار) ثبات در خاورمیانه است. امیدوارم ما به‌زودی شاهد یک سیاست قاطع‌تر دولت انگلستان نسبت به رژیم ایران باشیم که بر خروج کامل نیروهای سپاه پاسداران (رژیم) ایران و مزدورانش از عراق و سوریه تمرکز کند».
دکتر پل موناگان نمایندة پارلمان انگلستان نیز تأکید کرد: «من از قطعنامة پارلمانی ۱۰۱۳ حمایت کرده‌ام چرا که (معتقدم) دولت انگلستان و متحدانش باید اقداماتی را برای ترویج حقوق بشر در سراسر جهان انجام بدهند.