م. سروش:‌ من براندازم

حنای اصلاح طلب چی ها و تعامل بازها دیگر رنگ باخته است. اینرا مردم ایران و بخصوص جوانانِ به پا خاسته و دانشجویانِ قهرمان در خیابانهای قیام به قیمت خونهای پاکشان به اثبات رساندند. (اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا). تلاشهای مذبوحانۀ خاتمی دغلکار و روحانیِ شیّاد با نمایشهای مسخرۀ بعد از قیام، برای بازگرداندنِ آبِ رفته به جوی، دیگر اثر ندارد. حکومت ولایت فقیه در تمامیّتش محکوم به سرنگونی است. ارتش قیام برای براندازی نهایی به خیابانها باز خواهد گشت.

صفحه3 از201