یک روز صبح، بعد از بارانی شدید که به سیلاب تبدیل شد و خیلی از چیزهایمان را با خود برد، از خواب بیدار شدیم و دیدیم زیباترین تندیس، در میدان بزرگ شهر، را پوکانده‌اند. با تبر بود؟ یا دینامیت؟ معلوم بود که کار، کار باران نیست.