هر زمستانی بهاری اندر پی خویش دارد. این حکم و قانونِ طبیعت است. بی هیچ شک و تردیدی، زمستان سیاهِ ارتجاع و استبداد از سرزمین ما رخت خواهد بست. بهار در راه است. عید فرخندۀ نوروز و انقلاب سرسبز طبیعت بر همگان خجسته و مبارک باد.

صفحه10 از213