م. سروش: «فراتر از فاجعه»

لرزیدن زمین زیر سقف هر آسمانی اتفاق بیفتد مصیبت است و مصیبت وقتی مرزهای فاجعه را هم پشت سر می گذارد که که این زمین در مملکتی بلرزد که حاکمیتش با مشتی عمامه به سر فاسد، جانی و ریاکار باشد. اینچنین است که «مِهر» آنها نیز «مرگ» می زاید. عرض تسلیت به مردم ایران و بویژه هموطنان مصیبت زده در غرب کشور.

صفحه9 از201