جمشید پیمان: همراه با جنبش دادخواهیِ شهیدانِ کشتار شصت و هفت

برادرانم یوسف نبودند
آنها را امّا به چاه در افکندم
در بیابانی که از آن کاروانی نمی گذشت
به سرزمینی که زلیخایش عاشق نمی گشت

صفحه9 از193