"آخرین نبرد است به صف شویم" (تقدیم به رزمنده گان ارتش آزادی بخش ملی ایران)

گرُدانهای خلق به صف شویم
همه یک شویم

جنگی تمام عیار است به خط شویم
دست به دست شویم

ظالم و ظُلم به تخت است
سلاح کمر شویم

خلقها در کمند است
تفنگ به دست شویم

کولۀ خشم به پشت زنیم
پتک گران به دست شویم

داس بلند زمین زنیم
کشتزار خود شریک شویم

کارگر و برزگر در کوی و در هر گذر
یکان یکان شویم

معلم و دانشجو با هر نگاه و منظُر
در یک صف زنجیر شویم

زحمتکش و بازاری با هر کسب و کاری
یگانه و یکی شویم

عاشق و هر نگاری با هر گل عزاری
کانون شورشی شویم

ستمگران به صف شدند
ستمکشان به صف شویم

آخوند و شیخ به صف شدند
کوله بران به خط شویم

مرتجعین، فاطمیون، نعره کشان
شیر زنان به رزم شویم

حشدالشعبی، زینبیون، پارس کنان
روشنفکران قطار شویم

قلادۀ آخوندها بر گردنِ حزب الله
خلق ایران بپا شویم

القاعده، داعشی، نیروی فرمایشی
پشت به پشت قوی شویم

خمینیِ پلید و این نظام آخوندی
حتما سرنگون است همه یکی شویم

به پیش؛ آزادی و آبادی پیام پیک شادی
این آخرین نبرد است، به صف شویم.