بپیشگاه آنان که دل در گرو خلق قهرمان این میهن دارند

قیامی میهنی در راه و پایان شب تار است

جهنم پیش روی جبهه خفاش و کفتار است

بدست وارثان ذوالفقار و تیره آرش

درفش کاویان در هر کران سرخ و پدیدار است

هوای تازه، عطر سنبل و پوسیدن زنجیر

نشان از مرگ محتوم نظام دار و دیوار است

جنایت، غارت و انسانکشی، ویرانی و ذلت

افق در دیدگاه این روانخوکان بیمار است

نه زالویی که هرسو میخزد پیگیر قربانی

بجز کرمی زبون، خوکرده با گند و لجنزار است

بهرسو میهن ما دشمنی خونی اگر دارد

امیدش بر بقای این تبهکاران خونخوار است

قیامی میهنی در راه و پایان شب تار است

جهنم پیش روی جبهه خفاش و کفتار است