روز موعود
تو دروغ می‌گویی بی‌محابا
سفسطه می‌کنی بی‌دغدغه
نیرنگ می‌کنی، بی‌درنگ
و آدم می‌کشی،
بی‌واهمه، از عقوبتِ به کمین نشسته
«غافل مشو از مکافاتِ عمل»
که پیش از خدا،
سرنوشت تو را خلقی رقم‌زده است
که در انتظارِ روزِ موعود
دندانِ خشم
بر جگر ریش‌ریش، می ساید.

م. سروش
۲۵ اکتبر ۲۰۱۸
۳ آبان ۱۳۹۷