محمد قربانی: اعتصاب کامیون داران. آتش جواب آتش. اتحاد،اتحاد، رمز پیروزیست