سه دهه سپری شد

سه جانی
رئیسی، مقیسه، قدوسی
سبعانه

سه روز اول
سرعت سرسام آورجنون
بسادگی
بی حساب
سلول به سلول
جمع مستان

سه سؤال
هستی، نیستی، سرموضع؟
سر دو راهی ماندن و یا سردادن
 
سربه داران سرخ جامه
سرمست و سرفراز
سرداده به دشمن
سودای آزادی در سر
سراپا عشق
سیرت شان پاک
سلاحشان ایمان

حس خون
تسلیم هرگز، ایستادگی سرخ فام
سهم هرکس، ریسمانی،
سوله، حسینیه
بوسه برطناب دار
 
نسل فدا
سیزده ساله تا ...

سه، سی، سیصد، سه هزار،
سی هزار "نه"

 سلام برسون به "مسعود"
 
 نسل کشی
سینه به سینه روایت
 
کابوس ساک لباس، سکته

تابستان سال شصت وهفت
 
سی‌امین سالگرد قتل‌عام

با نام و یاد سی هزار گل سرخ آزادی