شده روحانی و اعضای دولت
گرفتار مصیبت های دولت

از اول وعده هاشون آبکی بود
گرفته بوی وعده پای دولت

جدل می کرد با بحران ارزی
درآورده یورو بابای دولت

به مردم وعده نان داد و روغن
ولی پرشد فقط جیبای دولت

قسم می خورد خصم فیلترینگ است
خودش تر زد به فیلترهای دولت

سپس فیلتر نمود آنسان که دانی
و می سوزد کنون "اونجای"! دولت

بگفتا دشمن رانت است و رشوه
زند افسار بر غوغای دولت

نمانده نزد مردم اعتمادی
برای هی هی و هی های دولت

اگر ملت ندارد نان خالی
پر از گوشت و پنیر پیتزای دولت

ولیکن چون رسد آن روز موعود
کند ملت سیه دنیای دولت

گهی هم می زند جفتک به عاقا
شده دلخور از او "عاقای" دولت

دلش میخواد بشه عاقا روانه
به قبرستان و با ویزای دولت

ولی عاقا خودش یک حقه باز است
به زودی می خورد خرمای دولت