Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

عزا عزاست امروز، روز عزا ست امروز

خامنه ای در به در، پا در هواست امروز

 

معرکۀ انتصاب، شده برایش عذاب

احمدیِ هزار تیر، نیشش دراز امروز

 

گرگ و شغال، بوزینه، ندارند هیچ گزینه

رئیسی و هئیت مرگ، زار و نّزار امروز

 

تضادِ روباه و سگ، خامنه ای مترسک

روحانیِ ریش لجن، دُمش دراز امروز

 

شورای بی نگهبان، بدونِ دروازه بان

مانده چو خر تویِ گل، شَلم شورباست امروز

 

تشخیصِ بی مصلحت، این مجمعِ کثافت

در تب و تابِ مضحکه، چه فتنه هاست امروز

 

یک قطبی و دو قطبی، حالا شده سه قطبی

محمود میگه به رهبر، دُمت هواست امروز

 

بازی در این خیمه شب، وقیح نموده است تب

عظما و این ولایت، صاحب عزا ست امروز

 

هر دو جناح می درند، گلوی همدگر را

ضربه شده ولایت، سوزی گداز امروز

 

زوزۀ گرگانِ هار، خلیفه کرده بیمار

در بیتِ این عنکبوت، ماتم سراست امروز

 

عزای انتخابات، خامنه ای مکافات

وحشی شده می دَرّد، همچو گراز امروز

 

رهبر شده سگ هار، ندارد هیچ اعتبار

خدا خدا می کند، چاره بساز امروز

 

سپاه میگه به تشخیص، چرا کردی خودت خیس

مصلحتِ این نظام، چار نعل فرار امروز

 

عزا عزا ست امروز، نعلین هواست امروز

شورایِ بی نگهبان، پخش و پلاست امروز

 

خمینیِ گوربه گور، هر چند که زد خودش زور

خلیفه و خلافتش، رو به فناست امروز

 

یازده دور انتخابات، دزدی کردند زدند چاک

رئیسِ بانک عُظما، در کاناداست امروز

 

قزل حصار و اوین، تحتِ اوامرِ دین

زندانی و شکنجه، زیر عباست امروز

 

کهریزک و تجاوز، کارِ ولایت هر روز

دروصلِ انتخابات، خاطره هاست امروز

 

این فرخِ نگهدار، خاتمی چیِ بد کار

در صفِ انتخابات، چشم انتظار امروز

 

در بلبشویِ بازار، روبهکانِ مکار

برای کسب قدرت، توبرش دراز امروز

 

زالو و کِرم و مارها، می لولَن این دغلها

نیش می زنن به عُظما، غوغا بپاست امروز

 

رفسنجانی کجایی، چو روباه خود نمایی

خلیفه شد مُستاصل، جنگ گرگهاست امروز

 

در خبره گان می دونه، سوسکها و خر چسونه

خمینی و رژیمش، لنگ در هواست امروز

 

شعار سرنگونی، بلند به هر زبونی

در کوی و هر خیابان، شعارِ ماست امروز.