حسین پویا: سرپیچی دلار از فرمان رهبر و رئیس جمبور!

نرخ دلار از رقم حیرت انگیز ۵۰۰۰ تومان هم گذشت.علیرغم فرمان عاقا به "دلار امریکایی"، برای تن دادن به اقتصاد مقاومتی و گرانتر نشدن، و علیرغم چشمکها و لبخندهای ملیح روحانی، باز هم به علت "پشم ریختگی" عاقا و "روحانیت" معظم!، دلار سرپیچی می کند.

صفحه1 از201