جارو خواهید شد
چونان برگهای زردِ خزان زده
که از شاخه ها فرو می ریزند
فرو خواهید ریخت
و در اعماق متعفن ترین
نقطۀ تاریکِ زباله دانِ تاریخ
دفن خواهید شد

صفحه1 از230