همبستگی جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در برن با قیام مردم ایران - تظاهرات در مقابل سفارت آخوندی - شنبه ۱۶ دی

صفحه8 از188