حمايت از جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام ۶۷ - فراخوان به تحقيقات بين‌المللي و محاكمه سران رژيم آخوندي - تظاهرات در لاهه - هلند  در مقابل پارلمان هلند - شنبه ۱۴ مرداد ۹۶

روز شنبه ۱۴ مرداد جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در ژنو در همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ - قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد توسط رژیم ضدبشری آخوندی حاکم بر ایران، یک تظاهرات در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل متحد در میدان ناسیونال برگزار کردند.

روز شنبه ۱۴ مرداد جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در دانمارک( کپنهاگ و آرهوس) در همبستگی با جنبش بین المللی دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ - و فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی به خاطر قتل عام سی هزار زندانی سیاسی مجاهد دو تظاهرات در کپنهاگ و آرهوس برگزار کردند.

 

صفحه7 از177