شنبه ۴ شهریور - تجمع جمعی از حامیان مقاومت ایران در یوتوبری در سوئٔد درهمبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل عام ۳۰ هزار مجاهد خلق در تابستان ۶۷ به دست سران رژیم ضدبشری آخوندی

 

صفحه5 از177