در نمایشگاهی از تصاویر قیام سراسری مردم ایران و ۳۹ سال جنایات رژیم آخوندی که در مقابل مجلس ملی فرانسه در پاریس برپا شد، تصاویری از ویران کردن و نابود کردن منابع، ثروتها و محیط زیست ایران بویژه در استان اصفهان به‌نمایش گذاشته شد.

روز شنبه ۱۸ فروردین، کنسرت بهاری خانم گیسو شاکری، با حضور ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت و نمایندگانی از پارلمان نروژ در اسلو اجرا شد.

صفحه4 از188