تظاهرات جمعی از اشرف نشانان در مرکز شهر وین در همبستگی با اعتراضات مردم بپاخاسته کازرون