نگاهی به «عرفان ایرانی»

نگاهی به «عرفان ایرانی»

 «عرفان ایرانی» به عکس «تصوّف اسلامی» یا «تصوّف بغداد» که از راه پشمینه ‌پوشی، ریاضت‌ کشی و گریز از مردم، زهد و تنزّه ‌طلبی فردی، خودآزاری، و دوری از شادی و برخورداری از زندگی و وحشت از غضب خدا و عذاب دوزخ, در جستجوی تقرّب و نزدیکی به خداست، خدا را در زندگی، آمیزش، دلسوزی و عشق به خلق می‌جوید، با ریاضت‌کشی، نفرت از خود و خلق، خودآزاری و کینه و گریز از زندگی دشمنی می‌ورزد و با ریاکاری مذهبی ستیزی آشتی‌ناپذیر دارد.

 

 «آن یک گلیم خویش به در می برد ز آب

 وین سعی می کند که بگیرد غریق را»

 نگاهی به «تصوّف اسلامی»

نگاهی به «تصوّف اسلامی»

تصوّف اسلامی یا «تصوّف بغداد», به‌ خلاف اسلام و شیوۀ پیامبر، در پشمینه ‌پوشی (=صُوف به معنی پشم گوسفند است و تَصَوّف یعنی لباس پشمی پوشیدن)، ریاضت‌کشی و گریز از مردم، زهد و تنزّه‌ طلبی فردی، خودآزاری، و دوری از شادی و برخورداری از زندگی و وحشت از غضب خدا و عذاب دوزخ, خود را نشان می دهد.

در آشپزخانۀ زبان فارسی!  (دربارۀ کاربرد فعل «خوردن» در زبان فارسی)

در آشپزخانۀ زبان فارسی!
(دربارۀ کاربرد فعل «خوردن» در زبان فارسی)

«مارکز از شما خداحافظی می کند»

«مارکز از شما خداحافظی می کند»

صفحه10 از69