«تکفیر قائم مقام فراهانی»

«... از جملۀ تکفیرهای دو قرن اخیر، تکفیر میرزا ابوالقاسم فراهانی، وزیر شجاع و شهید محمدشاه قاجار، در عصر فتحعلی شاه است. آن گاه که ایران در مقابل روسیه مغلوب شد و عهدنامۀ گلستان در سال ۱۲۲۸ هجری قمری تحمیل گردید.

راینر ماریا ریلکه*
        (Rainer Maria Rilke)

«آقای عزیز
 نامه‌ شما تازه به من رسیده است. از اعتماد تامّی که نسبت به من ابراز داشته ‌اید و نزد من گرانبهاست، سپاسگزاری می‌کنم و جز این کاری از من برنمی‌آید.

صفحه9 از74