غلامرضا تختی از سال ۱۳۳۰ (اولین سال نخست وزیری دکتر محمد مصدّق) به فعالیتهای سیاسی روی آورد.

 فرّخی یزدی از نوجوانی با «خصمِ» آزادی درافتاد. ۱۵ساله بود که به مناسبت سرودن اشعاری که عملۀ استبداد را برانگیخت، از مدرسه اخراج شد.

خسرو صادقی بروجنی
 «شهری است که ویران می شود، نه فرونشستن بامی؛ باغی است که تاراج می‌شود، نه پرپرشدن گلی؛ چلچراغی است که در هم می‌شکند، نه فرومردن شمعی و سنگری است که تسلیم می‌شود، نه از پا درآمدن مبارزی!

صفحه8 از79