داستان راه آهن تهران ـ شاه عبدالعظیم

اولین راه آهن (=ماشین دودی) در ایران در زمان ناصرالدین شاه و بین تهران و شهر ری (=شاه عبدالعظیم) به طول ۸ هزار متر، از میدان شوش تا میدان شهر ری، ساخته شد.

«چنین گویند که رسم مَلَکانِ (=شاهان) عالمِ عَجَم (=ایرانی) چنان بوده است که روز مهرگان و روز نوروز پادشاه مَر عامّه (=مردم) را بار دادی (=اجاز می داد که در تالار بارِ عام بیایند) و هیچ کس را بازداشت نبودی (=جلوِ ورود کسی گرفته نمی شد).

در زبان شاعران پیشین، «نظم» به همان معنی به کار میرفت که شعر: «پیافکندم از نظم، کاخی بلند» (فردوسی).

احمد شاملو شعر «عشق عمومی» را در سال ۱۳۳۴ شمسی پس از پرپرشدن بسیاری از یارانش, از جمله مرتضی کیوان, سرود که به دست مأموران حکومت کودتا به خون غلتیدند؛ در سالی که آوار سنگین آن را در شعر «نگاه کن» این گونه بازگو می کند:

صفحه7 از69