پایبندی به اصول استقلال طلبانه و توانمندی در حلّ و فصل پیچیده ترین مسائل دیپلوماتیک در امر جنبش، اساساً، به مثابه «شرطِ لازم» می تواند عمل کند.

سَبُکتَکین، پدر سلطان محمود، که پیش از رسیدن به امیری، غلامی ترک‌ نژاد بود، برای آن که حکومتش را در نظر ایرانیان مشروع جلوه دهد، خود را از نسل یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی، خواند. امّا، این ترفند کارساز نشد و کسی را نفریفت.

در سحرگاه روز ۱۹آبان۳۳، دکتر حسین فاطمی، یار وفادار و همرزم پاکباز پیشوای فقید نهضت ضداستعماری ایران، دکتر محمد مصدّق، به دست جلّادان دولت نظامی شاه به شهادت رسید.

دکتر مرتضی شیخ در سال ۱۲۸۶ شمسی در تهران به دنیا آمد.

صفحه6 از74