«یکی از ملوک خراسان محمودِ سبکتکین را به خواب چنان دید که جملۀ وجود او ریخته بود و خاک شده مگر چشمان او که همچنان در چشمخانه همی گردید و نظر می کرد.

«من در هفتم مه ۱۹۳۷ در "سیگلو۲۰ " به دنیا آمدم... مادرم از شهر اروئو بود و پدرم سرخ‌پوست... والدینم همدیگر را خیلی می‌خواستند.

بی‌تابی نخود در دیگ جوشان

بقّالی طوطی سبز و «خوش نوا و گویا»یی داشت.

صفحه6 از69