به قلم دکتر عبدالحسین زرین کوب

«برد دزدی را سوی قاضی عَسس(=پاسبان)/

 خلقِ بسیاری روان از پیش و پس

روزنامۀ «صوراسرافیل»، دورۀ اول، شمارۀ ۵.

 محمد مختاری, شاعر, نویسنده و مترجم معروف, در مهرماه سال ۱۳۷۷ به همراه پنج نویسنده دیگر عضو «کمیته تدارک و برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران» به «دادسرای انقلاب» احضار شد.

دکتر غلامحسین ساعدی (زادۀ ۲۴ دی ۱۳۱۴، تبریز ـ درگذشتۀ ۲ آذر ۱۳۶۴، پاریس)، از نخستین روزهایِ بهارِ آزادی، پیش از آن که «رژیمِ هنرکش» آخوندی، بساطش را، کاملاً، بگستراند، نفیرِ استبدادِ مذهبی را از زیرِ رِدای خمینی شنید

صفحه5 از74