جشن نوروز در دربار ناصرالدین‌شاه قاجار
 «...از یک ماه به عید مانده در سراسر شهر، خاصه در اندرون شاهی، وَلوَله شعف ‌آمیزی حکمفرما و بساط عیش و سرور برپا بود. اتاق‌ها رُفته و تمیز می‌گردید و هر کس به قدر مقدور در فکر تهیۀ جامه‌ های نو و زیور و آرایشهای نوین بود.

 صنعت نفت ایران ملّی شد!

  ـ روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، صنعت نفت ایران ملّی شد!

کریمپور شیرازی، شهید راه آزادی

ـ یک سؤال: چه تفاوتی است بین سرکوب زنان برای برداشتن روسری از سر و «کشف حجاب» آنها، با تحمیل اجباری حجاب بر زنانی که می خواهند حجاب خود را، آزادانه و بدون اجبار انتخاب کنند؟

«خاکستر تو را
باد سحرگهان/ هرجا که برد
مردی ز خاک رویید»
دکتر محمد مصدق در ۱۴اسفند ۱۳۴۵، پس از سه سال زندان و ده سال تبعید و دوری از مردم، در سن ۸۴سالگی، در مِلک شخصی اش در روستای احمدآباد، در نزدیکی تهران، درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

صفحه5 از79