(«بوستان» سعدی، باب دوّم «در احسان»)

«تکفیر قائم مقام فراهانی»

«... از جملۀ تکفیرهای دو قرن اخیر، تکفیر میرزا ابوالقاسم فراهانی، وزیر شجاع و شهید محمدشاه قاجار، در عصر فتحعلی شاه است. آن گاه که ایران در مقابل روسیه مغلوب شد و عهدنامۀ گلستان در سال ۱۲۲۸ هجری قمری تحمیل گردید.

راینر ماریا ریلکه*
        (Rainer Maria Rilke)

صفحه4 از69