بعد از سلسله تظاهرات بزرگ هموطنان در پایتختهاى اروپائى و امریکا و از همه مهمتر تجمعات مختلف ۵ روزه در اشرف ٣ با حضور خانم مریم رجوى، مهمانان برجسته ى خارجى، أعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران، نمایندگان شوراى ملى مقاومت و حامیان مجاهدین، بیانگر نمایش قدرت، اعتبار، توانمندى و آینده دارى جانشین دموکراتیک و مردمى است که علیرغم سخت ترین شرایط متصور -که حتى تحمل کسرى از آن از عهده ى جنبش هاى جهانى و حتى دولتهاى کوچک و متوسط خارج است - نه تنها کمر شکن نشده و از دور خارج نشده، بلکه اساسا در محور تغییرات داخل و خارج ایران و در معادلات منطقه اى و بین المللى نقش بنیادى و تعیین کننده را حائز شده است.

 

سون اریک لیدمن Sven-Erik Lideman مورخ و فیلسوف معاصر سوئد است او کتابهای زیادی در مورد تارخ و فلسفه و همچنین در مورد سازمان های آموزشی نوشته است.