محمود درویش، غزلسرا و سیاستمدار فلسطینی، طی مصاحبه ی خبرنگار روزنامه ” دی سایت “ با وی که میپرسد: محمود درویش، شاعر و سیاستمدار چه رفتاری نسبت به هم دارند؟ پاسخ میدهد:”... آنچه به رابطه سیاستمدار و شاعر در درون من مربوط میشود باید بگویم، موقعیت تاریخی و مجموعه اجتماعی که در آن زندگی میکنم نمیتوانست مرا از سیاست دور نگهدارد وگرنه من واقعیت را درنمی یافتم... مشارکت من اما در کار سیاسی البته داوطلبانه نیست. من در اتاقم نشسته ام و در برابر پنجره ام یک تانک می بینم. سیاست اینگونه به سوی من میآید، سوار بر تانک! درختی که من در سایه اش پناه میجستم، روز دیگر در جای خود نیست! سیاست آنرا از جای کنده است! میان شمشیر و خون، من هیچ امکانی ندارم که خنثی بمانم چرا که این خون من است که جاری میشود...“.

گردهمایی های گسترده و پرشور مقاومت ایران در اروپا، آمریکا و آلبانی به نام کهکشان، برخاسته از عزم و اراده هزاران زن و مرد آزاده ایرانی بود که زیر پرچم آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران سازماندهی شدند و خواهان سرنگونی تام و تمام دیکتاتوری فاشیستی آخوندی و برقراری حاکمیت ملی و دمکراتیک در ایران فردا هستند.

صفحه9 از819