روز سوم مرداد سال ۱۳۶۰ رادیو صدای مجاهد بر روی موج‌کوتاه و با صدای انگیزاننده آقای مسعود کلانی شروع بکار کرد. خبر دهان‌به‌دهان به یاران مقاومت رسید که از میان هزاران پارازیت شنیده می‌شد: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای انقلاب نوین مردم ایران... 

 

ادامه صادرات نفت ایران برای رژیم نفتی ولایت‌فقیه به لحاظ اقتصادی و سیاسی اهمیت حیاتی دارد. به لحاظ اقتصادی رژیم از محل صادرات نفت ایران، علاوه بر تأمین مالی بخش مهمی از بودجه دولت، بخش اصلی عرضه ارز به بازار ارز را تأمین می‌کند.

از چندماه پیش- گهگاهی به شکایات دستگاه دیپلماسی خلیفه مطلقه علیه ایالات متحده امریکا در دیوان بین المللی لاهه- با نیشخندی با حال فکر میکنم. بویژه به شکایت مشهور او مبنی بر اینکه دولت امریکا قرارداد چند دهه پیش مودت بین رژیم سابق ایران و امریکا را زیرپا گذشته است. و بهتر بگوید خامنه ای که: یا ایهالدیوان لاهه دولت واشنگنتن مودت با ما را کنار گذاشته و کم لطفی میکند و به سلام های ما جواب نمیده!.

صفحه7 از774