استیصال و درماندگی که حکومت آخوندها اینروزها به گونه ای مضاعف به آن مبتلا گشته اند، تمام دستگاه های ذیربط حکومتی را تحت تاثیر قرار داده است.

 

کمپین سیستماتیک دروغپردازی های آمیخته با فرهنگ مشمئز کننده ارتجاع مذهبی بر علیه سازمان مجاهدین خلق، اگرچه از همان ابتدای شکل گیری رژیم آخوندی مستمرا ادامه داشته؛ شدت جنون آمیز آن اما در مرحله کنونی، قبل از هر چیز نشان از کیفیت نوینی در رویارویی مردم و جنبش مقاومت از یک سو و فاشیزم دینی حاکم بر میهنمان از طرف دیگر دارد.

صفحه7 از819