یکی از مبانی پیشرفت دانش در همه‌ی شاخه‌های آن، تمییز میان پدیده‌های به‌ظاهر مشابه و افتراق آن‌هاست۰ شوربختانه در حوزه‌ی مسائل ایران، "صاحب‌نظران" و تحلیل گران قادر به تمییز میان بازیگران گوناگون در این عرصه نبوده‌اند و بسیاری گروه‌ها و افراد را یکجا و تحت عنوان "اپوزیسیون ایران" طبقه بندی کرده اند۰


خامنه‌ای در آخرین سخنرانى خودش، مطالبى را گفت که خلاصه‌ی آن به زبان سلیس فارسى این است که علیرغم سرپا ماندن رژیم تا الان، هیچ مسئله‌ی مهمى از تابلوى بحران‌های رژیم حذف و حل‌نشده است!

 

به‌یقین یکی از تبعات راه افتادن جنبش دادخواهی برسر خون‌های به‌ناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه، همان بروز ترس و هراس برای قاتلان، آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در حاکمیت یک دیکتاتوری مخوف بنام "ولایت‌فقیه" می‌باشد.

 

آخوندهای ضد ایرانی حاکم بر میهن، برای ادامه بقای حکومت ننگین خویش، تا توانستند مردم را به گلوله بستند، شکنجه کردند و در زندان‌ها قتل‌عام نمودند. آن‌ها جوانان را به سمت اعتیاد و فحشاء کشاندند و در گرداب فساد و ناامیدی غرق ساختند. به‌رغم همه این تشبثات قیام و خیزش ادامه یافت.

صفحه6 از774