پنجاه سال مبارزه توأم با فدا و ایثار بود و نبود خود در راه رهایی یک ملت و یک روزاستراحت و تمتع از تنعمات زندگی فردی نداشتن، کار هر کس و هر سازمان و تشکیلات سیاسی نیست. بنابراین ما به عنوان هواداران سازمان پرافتخار مجاهدین خلق، صمیمانه و با احترام و یاد شهدای گرانقدر؛ به رهبران قهرمان مریم و مسعود، سرداران پاکباز شجاع اشرفی و اشرف نشانان فداکار وفادار تبریک می گوییم.
فرشته و رحمان


کتاب "کاوه و ضحاک و فریدون"، که به گفته نویسنده کتاب، "به نقل از شاهنامه فردوسی و به روایت و با توضیحات حسین پویا" نوشته شده، در ۱۸۲ صفحه و در قطع A۵، اخیرا در لندن چاپ و منتشر شده است.

صفحه5 از819