با آغاز پنجاه و سومین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، فرصت را مغتنم شمرده به طرح این سؤال می پردازم که به راستی رمز پایداری سازمان مجاهدین خلق ایران در مصاف با دو دیکتاتوری شاه و شیخ و بخصوص ایلغار آخوندی و متحدین خارجی اش چیست؟

زنده یاد دهخدا در لغتنامه غنی خود «هچل» را به معنای «دردسر، گرفتاری، مخمصه، بورشدن، خجل، دماغ سوخته و شرمسار» ترجمه کرده است.

رژیم ولایت‌فقیه در مواجهه با بحران‌های گسترده‌ی اقتصادى و سیاسى حاکم بر کشورمان فاقد یک راه حل جامع و بن‌بست گشاست.

در حالی سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق را جشن می گیریم که ۵۲ سال پیش در دورانی که سرکوب و دیکتاتوری ستمشاهی هر صدای آزادی خواهی را در گلو خفه می کرد، سه تن از فرزندان و فرزانگان ایران زمین "محمد حنیف نژاد"، "علی اصغربدیع زادگان" و "سعید محسن" همچون رعد در آسمان مبارزاتی و سیاسی میهن درخشیدند و با برانداختن طرحی نو بن بست مبارزات سیاسی و پارلمانی را گشودند و با برافراشتن پرچم مبارزهِ مسلحانه راه حلهای عافیت طلبانِ سازشکار را پشت سر گذاشتند.

صفحه4 از686