حسین یعقوبی:‌ گفتمان بر مبنای توهم و تناقض، چرا؟


از بعد از قیام ۹۶، موضوع آلترناتیو رژیم آخوندی بیش از هر زمانی بر سر زبان ها افتاده، اتفاقا بیشتر از همه هم، از سوی محافلی که عناصر تشکیل دهنده آنها بعضا تا آن تاریخ حتی حضور محسوسی در عرصه سیاسی نداشتند! جنب و جوش این محافل البته قبل از هرچیز مؤید سرفصل جدیدی در روند برگشت ناپذیر تحولات سیاسی جامعه بسوی تعیین تکلیف نهایی رژیم بوده و البته بسیار هم قابل انتظار! چرا که اساسا تخصص اصلی مروجین اینگونه آلترناتیوهای موسمی همین تشخیص دقیق جهت باد تحولات سیاسی است!


سرعت پخش و گستردگی بیماری کرونا در ایران را نه می توان عدم مدیریت و یا نالایقی حاکمان دانست بلکه شیوه برخورد ولی فقیه و دستگاه حکومتی اش با مردم به قتل نفس می ماند.

صفحه4 از843