جنگ طلبی ضدمیهنی خمینی، سیاست صلح مقاومت ایران


 در همان اوّلین سال پیروزی انقلاب۵۷، برای قشر آگاه جامعه، چهرۀ واقعی خمینی از پردۀ تزویز و ریای آخوندی به درآمد و تنها توده های ناآگاه، قشریهای تنگ نظر، نان به نرخ روز خورها و حَرّافان بی عمل، همچنان به گرد او باقی ماندند.

هادی مظفری:‌ بهار، پیامبرِ راستین طبیعت


پارسال در آستانۀ همین روزهای بهاری و آغاز سال نو، بارانهایی که می توانستند منشا رحمت و نعمت باشند؛ بر اثر ندانم کاریهای مسئولانی که همانند اربابانِ عمامه دارشان، غارت و چپاول تبدیل به جزء اصلی کارنامه های سیاهشان شده است؛ تبدیل به فاجعه ای دردناک شدند.

مهرداد هرسینی:‌ پاتک بیولوژیک ولایت به مردم ایرانطی روزهای اخیر سران و رسانه های حکومتی بی محابا از وجود یک «حمله بیولوژیک» به کشور خبر می دهند. براین سیاق نیز خامنه ای از فرصت استفاده کرده با فراخواندن سپاه پاسداران، عملا در شهرهای ایران حکومت نظامی اعلام نشده برقرارنموده است.

صفحه3 از843