ترس و وحشت رژیم از مجاهدین خلق ایران هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و به همین دلیل در این موقعیت حساس که تمام دنیا اعمال تروریستی ملاها را تحت نظر دارند دست به چنین جنایت وحشیانه ای آنهم در کشور عراق زدند.

دولت عراق براى اینکه ثابت نماید در برابر اعمال تروریستى رژیم ملاها سکوت نخواهد کرد باید ضمن تعویض گروهی از محافظین کمپ لیبرتی که با رژیم ایران همکاری می‌کنند، براى پیدا کردن و محاکمه این جنایتکاران تأخیر نکند.
سازمان ملل متحد با کوچ دادن ساکنان اشرف، جایی که بیش از بیست و پنج سال در آنجا زندگى می‌کردند، به لیبرتى، قول داده بود آنها را به کشورهاى دیگر منتقل کند. بنابر این مسؤلیت دارد اقدامات لازم در مورد وظایفى که به عهده دارد را انجام بدهد.
دولتهای آمریکا و اروپا نیز نمی‌توانند با ارسال اعلامیه محکومیت مسئولیت این نسل کشی وحشیانه را از خود دور نمایند. آنها وظیفه دارند قبل از اینکه اوضاع خاورمیانه بدتر از این بشود با حمایت از مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و مردم ایران، این جانیان مسلط به ایران را به زباله دان بریزند.
هم میهنان عزیز، وظیفه ملى و میهنى ماست که با حمایت از مبارزان آزادیخواه دست در دست هم از تفرقه اندازیهای ارتجاع و استعمار جلوگیری کنیم و شر این جانیان را از سر مردم ایران کم کنیم.
مهین مشکین فام
مسلم اسکندر فیلابى
اعضای شورای ملی مقاومت ایران
8آبان94


مهین مشکین فام
مسلم اسکندر فیلابى
أعضائ شوراى ملى مقاومت ایران
8آبان94