ما مصمم تر می شویم، بیشتر از هر وقت!
ما بر این باورمان پای می فشاریم: "کس نخارد پشت من..." .
ما شهیدانمان را فراموش نمی کنیم و نمی گذاریم آخوندهای جنایتکار پوزه هایشان را در گنداب دین و دنیاشان پنهان کنند.
ما نمی گذاریم شعله های خون بچه های مجاهد با پفِ هر پفیوزی خاموش شود.
ما سکوت نمی کنیم، ولو یک گوش شنوا هم نباشد، ولو جهان گوش هایش را ببندد.
ما مبارزه با آخوند های حاکم پلشتینه بنیاد را متوقف نمی کنیم، ولو هزار بار شکست بخوریم، ولو هزاران بار به دارمان کشند و بمبارانمان کنند و در معاملات پلیدشان قربانی مان کنند.
بگذار دنیا به کام جنایتکاران و گند خواران و دو دوزه بازان باشد
ما، امّا "هیهات منا الذله" را از ذهن و زبانمان دور نمی سازیم.
شعار ما این این است و جز این نیست: "یا مرگ یا آزادی"
و جز این نخواهد بود، از اکنون تا بیکران زمان.