عصر پنجشنبە هفتم آ‌بان 1394،عوامل و مزدوران رژیم آ‌خوندی با شلیک دهها موشک و با شدیدترین نوع آ‌تشباری بە کمپ لیبرتی محل اسکان اعضاى مجاهدین خلق ایران حملە کردند. بر اثر این قدام جنایتکارانه بیش از 30 تن از مجاهدان ساکن در کمپ شهید و شماری مجروح شدەاند و تعدادی از مکانهای استقرار ساکنان آ‌تش گرفتە و خسارتهای فراوانی برسیستم برق و آ‌ب کمپ وارد شدە است...

...این جنایت جدید مزدوران خامنەیی علیە مجاهدان بی سلاح و حتی بدونه سرپناە، لکە ننگی بر پیشانی اخوندهای خون آ‌شام و مزدورانش میباشد و از جانب دیگر عدم تعهد آ‌مریکا و سازمان ملل متحد در تأمین امنیت مجاهدان در لیبرتی را نشان میدهد.
شکی نیست کە نهادهای امنیتی حکومت عراق با همکارى مستقیم مزدوران سپاه قدس به این اقدام وحشیانه مبادرت ورزیدەاند. رژیم آ‌خوندی در شرایطی فرمان چنین حمله ددمنشانه را صادر کرده که دخالتهایش در امور داخلی کشورهای منطقە را بە اوج رسانیدە و خامنەی با نوشیدن جام زهر هستەیی، تنشها و درگیریهای داخلی و منطقەای گرفتار است. بدونه شک آ‌خوندها میکوشند مشکلات حاد و آ‌شفتە و سیاستهای شکست خوردە داخلی و خارجیشان را با سرکوب نیروهای مردمی و اعدام و کشتار جوانان و حملە جنایتکارانە بە لیبرتی و مقاومت بپوشانند.
سازمان خەبات کردستان ایران با محکوم کردن این جنایت آ‌شکار و وحشیانە رژیم آ‌خوندی درلیبرتی شهادت مجاهدان پایدار را به خانواده آ‌نان، بە رهبری مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران و به همه آ‌زادیخواهان تسلیت می‌گوید. ما از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر و بخصوص دولت آ‌مریکا می‌خواهیم کە با محکوم کردن این جنایت تدابیر لازم را برای حفاظت از جان ساکنان لیبرتی اتخاذ نمایند.
سرنگون باد رژیم آ‌خوندی ایران!
سازمان خبات کردستان ایران
8 آبان 1394