حضور محترم خواهر بزرگوار و نازنینم خانم جمیله ابریشمچی

با تبریک و تسلیت به شما به مناسبت شهادت برادر گرامیتان و همراهان گرانقدرشان که برای تحقق ارزشهای بی‌نظیر انسانی که همانا آزادی مردم دربندشان است با مسئولیتی بی نظیر با خون خود درخت مقاومت را آبیاری کردند.

باشد که بانیان ریز و درشت این فجایع ددمنشانه روزی در دادگاه مردمی مردم ایران جوابگو باشند.
این شهادتها عزم ما را برای رویارویی با دشمنان مردم ایران جزم تر میکند.
با احترام
فلور رام

حضور محترم برادر گرانقدر و گرامی ام آقای ابریشمچی

با تبریک و تسلیت به شما به مناسبت شهادت برادر گرامیتان و همراهان گرانقدرشان که برای تحقق
 ارزشهای بی‌نظیر انسانی که همانا آزادی مردم دربندشان است با مسئولیتی بی نظیر با خون
خود درخت مقاومت را آبیاری کردند.
باشد که بانیان ریز و درشت این فجایع ددمنشانه روزی در دادگاه مردمی مردم ایران جوابگو باشند .
این شهادتها عزم ما را برای رویارویی با دشمنان مردم ایران جزم تر میکند

با احترام

فلور رام