Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

عنوان: یک عکس و یک سوال، با نه پاسخ هر ده تا! درست

این آخوند راحت نشسته و یا در
حقیقت برتخت قدرت جلوس
فرموده است.
اما شخص بنده سخت
در فکر یارو هستم که تخت روان در روی آب آخوند را میراند که نه تختش واژگون و نه آقا خیس شود. همینجا بگویم که لرها این تخت روان روی آب را «کلک» می نامند.

سوال امتحان:
 این یارو که میراند آخوند برتخت نشسته را، کدام يک از اینان است:

1.    دکتر یزدی ازملی مذهبی های نظام گرا؟
2.    کیانوری و طبری ازحزب توده !؟
3.    امیر احمدی و تریتا پارسی از انجمن نایاک؟
4.    جک استرا وزیر خارجه سابق انگلیس؟
5.    شوهر خانم آلبرایت وزیرخارجه کلینتون؟
6.    رژه گارودی فیلسوف چه گوارا مرید- که اکنون در ولایت ذوب شده است؟
7.    یارویی که  ناگهان تب هخامنش گرفته بود و بدون توجه به سوختن فرزندان این مردم بر مین ها و در زیر گلوله های تانک و موشک ساروخ، در شش سال بعد از امکان آتش بس و گرفتن غرامت جنگی، در ادامه بیهوده جنگ خانمانسوز خمینی و دولت عراق- میگفت که باید خمینی را کمک کنیم تا ایوان مداین را بگیرد و امپراطوری ایران باستان زنده شود. بعد خمینی یک کمی دیگر بچرخد و مثل ماهواره، اردن و مصر و رود نیل را هم بگیرد و برنامه به شکست کشیده خشایار شاه را تکمیل کند؟
8.     مربع شر در منطقه: حزب الله (حزب شیطان)، بشار اس ، نوری المالکی و برادر پوتین؟
9.     متخصصان فکسنی امور ایران و خاورمیانه در غرب که دنبال یک گورباچف در سیستم ولایت مطلقه فقیه نماینده "خدا" و "امام زمان" در زمین- هستند و چشم و گوش و دهان بر همه جنایات ایران سوز بسته اند؟
پاسخ صحیح:
همه این نه فقره! باضافه عده ای محدود راحت و نرم و گرم نشین  که کار اصلی شان تخطئه تنها مقاومت و اپوزیسیون سازمان یافته و سردکردن و تضعیف روحیه و احیانا ساختن محفلی در غرب هستند که در حقیقت اپوزیسیون اپوزیسیون نیروهای سرنگونی طلب هستند، (آری سرنگونی طلبی نه در حرف، بلکه در عمل و تشکیلات و کار شبانه روزی و پرداختن بالاترین بها).

ملاحظه میفرمائید که نه تنها سوال سختی نبود بلکه یک پاسخ زائده- زاپاس، ( بخوانید شقاقلوس به ریشه یونانی اسفاکلوس)، هم داشت، چون از نه تا جواب ده تای آن درست است!!
شاعر میفرماید:
 چون که نه آمد ده هم پیش ماست
این یکی هم یک بلای ریش ماست!
 19 ماه مه 2014 اسکاندیناوی