Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

در دل پر درد تاريخ مبارزات خلق ها براي احقاق حقوق حقه و آزاديشان - به ويژه در صد سال اخير- مزدوران، خود فروختگان و خائنين کم نبوده اند که در کري هماهنگ با دستگاههاي اطلاعاتي دشمن بر عليه مبارزين کشور خود به صورت آشکار يا پنهان - درهماهنگي کامل با دشمن - جبهه گيري کرده اند. بخشي از اين خائنين و خود فروختگان حتي تا جايي پيش رفته اند که براي نجات جان کثيف خود و رسيدن به موقعيتهاي بهتر در همکاري با دشمن و سيستمهاي اطلاعاتي اش، مرز قتل عام رفقاي پيشين خود را نيز رد کرده اند.

نمودهاي ياد شده در شرايط مختلف تاريخي يک صد سال گذشته به کرات اتفاق افتاده است. ازمبارزات ضد تزارها گرفته تا پيروزي انقلاب کبير روسيه به رهبري لنين و تا اتحاد جريانهاي متفاوت چپ در اسپانيا و جنبش مبارزاتي شان بر عليه ديکتاتوري فرانکو و تا جنبش مبارزات ضد فاشيسم موسيليني در ايتاليا و يا مبارزه جنبشهاي پارتيزاني ضد نازيسم در سراسر اروپا و حتي مبارزات مردم الجزاير براي استقلال کشورشان و يا مبارزات جنبش آزاديبخش فلسطين را مي توان به عنوان شاخصهاي مطرح مبارزات صد سال اخير - که خيانت از سوي خائنين و خودفروختگان در خدمت دشمن را تجربه کرده اند - را از اين ميان نام برد.
در طول اين مبارزات نيز همواره دشمن خلق ها و دستگاههاي اطلاعاتيشان در پي اين بوده اند که آنچنان سر مخالفين و نيروهاي سرنگوني طلب خود را بر سنگ تفرقه بکوبند که ديگر آنها نتوانند بلند شوند. آنها همواره در پي آن بوده اند که در افکار عمومي گرگي از مبارزين درست کنند تا حکم چوپاني خودشان را توجيه کنند.
از اين ميان جنبش انقلابي مردم ايران و به ويژه جنبش مجاهدين خلق نيز از اين قائده مستثني نبوده است. به ويژه آنکه در طول 34 سال گذشته، طرف حساب مبارزه اين جنبش که نظام پليد جمهوري اسلامي بوده است، از هيچ پرنسيبي برخوردار نبوده و نيست. اين هيولاي خون آشام و ضد ايران و ايراني با نام "اسلام" از هيچ جنايتي شرم ندارد.
از تيرباران زنان باردار گرفته تا تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام و تا تجاوز به پيکرهاي بي جان دختران و زنان مجاهدين و مبارزين و تا آنکه جان و مال و زن و بچه مجاهدين و مخالفين خود را بر اوباش حافظ منافعش حلال کند.
نظام پليد جمهوري اسلامي با بهره گيري از منافع ملي مردم ايران و در آمدهاي نجومي از منابع طبيعي اين کشور - که تنها فروش نفتش طي 8 سال گذشته بالغ بر 700 ميليارد دلار شده است - و با تارج منابع ملي و منافع مردم ايران، سيستم هاي اطلاعاتي کشورهاي ديگر- به ويژه کشورهاي غربي را - در راستاي منافع ضد ملي خود بر عليه «به طور مشخص» جنبش مجاهدين خلق به کار گرفته است. با استفاده از همين امکانات مالي، مزدوران، خود فروختگان و خائنين قديمي و يا جديد خود را نيز فعالتر از گذشته کرده است. اين شرايط به طور مشخص پس از بمباران قرارگاه اشرف، خلع سلاح مجاهدين و حمله به مقر شوراي ملي مقاومت در پاريس در سال 2003، شتاب و اوج جديدي گرفته است.
ديدن فيلم افشاگرانه مجاهدين خلق که 27 دقيقه ميباشد - و اخيرا منتشر شده است - به راحتي ميتواند پرده از چهره خود فروختگان و خائنين به مبارزات آزاديبخش مردم ايران برداشته و تمامي نکاتي که در بالا در مورد جنبشهاي ديگر توضيح داده شد را به عيان - در مورد جنبش مجاهدين خلق - در جلوي چشمان انسان به نمايش بگذارد. [1]
"انجمن نجات" که يکي از نهادهاي وزارت کثيف اطلاعات جمهوري اسلامي ميباشد، هدفش اين بوده و هست تا با به کارگيري تعداد بسيار محدودي از خانواده هاي اعضاء مجاهدين - اين مبارزين قهرمان راه آزادي ايران زمين - تلاش کند تا با سوء استفاده از روابط عاطفي خانوادگي موجب بريدن اعضاء مجاهدين از ادامه مبارزات سرنگوني طلبانه شود.
"انجمن نجات" از ميان اين بريدگان از مبارزه - با تهديد و تطميع - براي خود در جبهه هاي مختلف بر عليه مجاهدين مزدور پرورش ميدهد. به عبارتي بهتر کار انجمن نجات (وزارت کثيف اطلاعات) تثبيت هر چه بيشتر ادامه بقاء نظام پليد جمهوري اسلامي و ادامه خفقان، سرکوب و اعدام بيشتر براي مردم ايران و ويراني بيشتر ايران است.
"انجمن نجات" در داخل و خارج از کشور نمايندگي دارد. نمايندگان انجمن نجات در خارج از کشور- که ماموران کثيف وزارت اطلاعات ميباشند - تحت نامهاي "نيروهاي مستقل"، "منتقدين عملکردهاي مجاهدين"، "زنداني سياسي سابق و خاطرات زندان نويس"، "سخنگوي کمپين انتقال سريع ساکنان ليبرتي به کشورثالت" و.......فعاليت ميکنند، که در نهايت آبشخور و خط دهنده همه اين جماعت، گشتاپوي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي است. هدف اين جماعت ايجاد شيطان سازي در افکار عمومي بر عليه مجاهدين، جمع آوري اطلاعات از مجاهدين و تلاش براي براندن پشت جبهه مجاهدين که هواداران اين سازمان هستند، مي باشد.
اين جماعت در هماهنگي کامل ميان وزارت کثيف اطلاعات جمهوري اسلامي و سازمانهاي اطلاعاتي غرب بر عليه مجاهدين کار کرده و به همين دليل به راحتي ميتوانند از بلندگوهاي استعماري مثل بي بي سي، راديو فردا، راديو آمريکا و..... و نيز از امکانات غرب بهره گرفته و از آنها در راستاي اهريمن سازي از مجاهدين خطوطي مشترک را با زبانهاي متفاوت و چهرهاي مختلف به پيش ميبرند.
چند روز پيش يکي از همين قماش تعريف شده و ماموران وزارت کثيف اطلاعات که در بالا ذکر شد، با استفاده از بلندگوي راديو تلويزيون بد نام بي بي سي و در قالب " نجات جان مجاهدين مستقر در ليبرتي" به شکوه و شيون پرداخت.
اين مامور بد نام که خود را "صداي اکثريت خانواده هاي مجاهديني که در کمپ ليبرتي حضور دارند" معرفي ميکرد و پس از چهارمين حمله موشکي به کمپ ليبرتي فرصت را مناسب دانسته و به دنبال اطلاعات و شيطان سازي از مجاهدين حاضر شده بود، دو نکته مشخص را دنبال ميکرد.
1- کسب اطلاعات از وضعيت مجاهدين در ليبرتي و به ويژه زخمي ها تا وزارت اطلاعات بداند که ميزان ضربه اي به مجاهدين زده است به چه ميزان بوده است تا تروريستهاي رژيم  بتواند براي حملات موشکي بعدي برنامه ريزي بهتر کرده و خون پاک مجاهدين بيشتري را به زمين بريزند.
2- اين خائن خود فروخته با طرح اينکه "خانواده هاي مجاهدين ميخواهند شرايط مجاهدين از وضعيت سياسي خارج شده و به شرايط حقوق بشري و انساني تبديل شود" دقيقا خط فروپاشي تشکيلات مجاهدين را دنبال ميکرد. خطي که استعمار و ارتجاع -به طور مشخص از پس از خلع سلاح مجاهدين - به طور مستمر و با تاکتيکهاي مختلف پيگيري کرده است.
افکار عمومي هيچ وقت فراموش نميکند که وزارت کثيف اطلاعات جمهوري اسلامي با نصب 300 بلندگو در اطراف اشرف - در سالهاي پيش از خروج مجاهدين از اشرف - که به شکل شبانه روزي با صداي بلند مجاهدين را تهديد به قتل و حملات نظامي ميکردند را انجمن نجات وزارت اطلاعات به نام "خانواده هاي مجاهدين" هدايت ميکرد.
به خاطر دارم که مجاهدين در تظاهراتي که برعليه افرادي که به نام خانواده مجاهدين ـ و تحت سازماندهي وزارت اطلاعات و انجمن نجاتش- در آن روزگار در جلوي درب اصلي اشرف جمع شده بودند، تظاهراتي به راه انداخته و ساعتها مکررا خطاب به آنان اين شعار را ميدادند: ننگ ما، ننگ ما - فاميل الدنگ ما
بي ترديد آنچه حقانيت و اصالت دارد مبارزه عادلانه و سرنگوني طلبانه مجاهدين و مقاومت ايران براي احقاق آزادي و دموکراسي در ايران زمين است. مبارزين مجاهد خلق اسطوره هاي بي بديل تاريخ معاصر هستند و بي ترديد از اين پيچ پر خطر تاريخي عبور خواهند کرد. به ويژه آنکه بالا رفتن هجمه قتل عامها و موشکباران اشرف و ليبرتي ازيک سوي و از سوي ديگر شيطان سازي هاي سياسي در افکار عمومي از سوي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي و مزدورانش در خارجه برعليه مجاهدين و رهبري پاکبازشان، به شدت بالا گرفته است و اين خود گوياي تزلزل و وحشت اين حاکميت از سرنگوني محتوم نظام اهريمني خود بدست موسسان چهارم ارتش آزاديبخش ملي ايران در سراسر ميهن ميباشد.
15 دي 1392 (5ژانويه2014)

[1] لينک فيلم مستند تکاندهنده اي ازهمکاري يک خائن خود فروخته براي قتل عام مجاهدين در اشرف

 

http://www.youtube.com/watch?v=46HI6y-IsT4