کشتار دد منشانه مجاهدين خلق در عراق، جنايت عليه بشريت است!

اعضاي باقي مانده سازمان مجاهدين خلق ابران در عراق، همواره مورد يورش وحشيانه رژيم جنايت کار جمهوري اسلامي و دولت سر سپرده مالکي قرار داشته اند.
چه کسي نمي دانند که رژيم حاکم بر عراق محصول کشتار مردم اين کشور توسط نيروهاي امپرياليستي است؟ کيست که نداند اين رژيم مزدور همانند رژيم ضد مردمي جمهوري اسلامي براي سرکوب آزادي خواهان و توده هاي مردم عراق به اين کشور تحميل شده و همچون جمهوري اسلامي دشمن قسم خورده ي آزادي و رهايي توده هاي زحمت کش است؟ دنيا مي داند که اين رژيم فاسد و ضد مردمي، همچون رژيم هم هاي سنخش، يعني جمهوري اسلامي، حکومت کرزاي در افغانستان و ...، با کشتار و جنايت به قدرت آورده شده و لحظه اي بدون ترور و خفقان و حمايت نظامي امريکا و هم پيمانانش در اروپا، قادر نيست به جنايت مستمر خود عليه خلقهاي اين کشور ادامه دهند.
با همه آگاهي که دنيا، سازمان هاي حقوقي و اجتماعي، نيروهاي سياسي و ...، از وضعيت مجاهدين خلق در کشورِ به آتش کشيده شده ي عراق دارند ولي تاکنون هيچ اقدامي براي نجات اين افراد از جهنم  حاکم بر اين کشور نمي کنند و تنها هر بار با صدور اعلاميه هاي پر طمطراق به سوگ اين قربانيان مي نشينند.
ما به شدت اين جنايت جديد عليه مجاهدين خلق را محکوم مي کنيم!
سپتامبر 2013
پروانه قاسمي
جابر کليبي