این روزها آنچه که “مردگان متحرک و یا زامبی‌ها (zombie) نامیده میشود، بیش از هردوره‌ای دیگری در تاریخ معروف و مشهور شده‌اند. شما نیز حتما در مورد مفاهیم زامبی ها هم شنیده و هم خوانده‌اید. اما برای ورود به بحث یک یادآوری کوتاه خارج از عریضه نیست.

بعد از قیام سهمگین دى ماه، که مثل پتک بر سر رژیم به صورتى فرود آمده که رژیم هنوز علیرغم سرکوب بسیار و گسیل داشتن نیروهاى خود به تمامى شهرهاى کشور، علیرغم دستگیرى بیش از هشت هزار نَفَر، علیرغم به راه انداختن ماشین هاى مرگ خاموش در زندانها، علیرغم تهدید ها و خط ونشان کشیدن براى تظاهر کنندگان و علیرغم که نمایندگان تمامى دسته بندى هاى حاکم در ضرورت کشتار و سرکوب موضع علنى مشترک گرفتند، اما تمامى ناظرین بین المللى و تحلیلگران سیاسى که قصد رساندن امداد غیبى به رژیم ولایت فقیه را ندارند، بر این نکته انگشت گذاشتند که "آنچه در ایران اتفاق افتاده، یک انقلاب است "*

آخوندها برای ادامۀ چپاول و غارت سرمایه های ملی مردم ایران همیشه متکی به شارلاتان بازی هایی بوده اند که بتوانند «مشروعیّت» قلابی حکومتشان را در انظار جهانیان به نمایش بگذارند.

ابعاد سرکوب مردم ایران به‌ویژه پروژه کاملا سازمان داده شده رژیم برای سر به نیست کردن قیام کنندکان در سیاهچال ها اکنون نه تنها به بروز شقه و شکاف در راس حاکمیت راه برده، بلکه فراتر از آن زنگ های خطر را برای خانواده ها و بستگان زندانیان و وجدان های بیدار، سازمان ها و مدافعان حقوق بشر بصدا در آورده است.

صفحه1 از714