نکیسا بامداد: مصطفی صالحی شورشی سربدار

"مصطفی صالحی" پدر دو کودک خردسال و شورشگری که همراه با هزاران قیام آفرین دیگر در اعتراضات دیماه ۹۶ شرکت کرده بود در اوج بی عدالتی در بیداگاه های خامنه ای محاکمه و اعدام شد. جرم مصطفی تعهد به برقراری آزادی و عدالت برای مردمش بود و به همین خاطر در سحرگاه ۱۵ مرداد دژخیمان خامنه ای گلویش را با طناب استبداد فشردند تا اندیشه آزادیخواهیش را خاموش کنند.

فرخ حیدری: قتل عام ۶۷ در اصفهان: رازها، مزارها، نام ها

 

هنوز چند روزی از شروع «مرداد» بیداد در آن سال سیاه نگذشته بود که فتوای کتبی «قتل عام» زندانیان سیاسی با دستخط خمینی تبهکار، به اصفهان رسید و مطابق آن فرمان نفرت انگیز، «هیئت مرگ اصفهان» شامل چند جنایتکار و قاتل سابقه دار تشکیل شد.

صفحه1 از868