مادر را در این سالهای تبعید و در تظاهراتها و فعالیتهای مقاومت ایران علیه فاشیسم مذهبی، در صفوف مقدم می دیدم. در مورد دلاوریها و داغ و دردهایش کم و بیش شنیده بودم و البته چهره مصمم و زبان پرصلابتش در مقابل دشمن و همینطور تواضع و مهربانی مادرانه اش را در جمع فرزندان مبارز و مجاهدش نیز دیده بودم.

همان گونه که پیشتر در نوشته هایم، از جمله در "چرا چنته جمهوری اسلامی در واکنش به تمدید ده ساله تحریم ای یک جانبه آمریکا خالی است" و نیز "بیدار شدن جمهوری اسلامی از رؤیای شیرین اوباما با کابوس ترامپ"، استدلال کرده بودم، و بر خلاف دیدگاه رایج در میان "صاحب نظران"، مهم ترین دلیل نیاز دستگاه ولایت فقیه به توافق هسته ای نه رفع تحریم ها، بلکه نامحتمل کردن خطر حمله نظامی بود ۰از همین روست که اعلام پایان برجام توسط ترامپ پیامدهای جدی برای دستگاه ولایت در عرصه های منطقه ای و داخلی دارد۰ آن چه در پی می آید تحلیل نگارنده از مهم ترین تبعات پایان توافق هسته ای است۰

صفحه1 از730