بحران آلودگی هوا در سراسر کشور

 

بحران آلودگی هوا که براثر قتل عام طبیعت و فجایع زیست محیطی توسط رژیم ضد ایرانی آخوندها فراگیر شده، در نقاط مختلف کشور با پیامدهای وخیم برای سلامتی هموطنانمان همراه است.

صفحه10 از5917