در روزهای ۱۷ و ۱۸اسفند علاوه بر خیزش دلیرانه کشاورزان محروم شهرهای شرق اصفهان از جمله شهرهای ورزنه و اژیه و اعتراضات زنان به مناسبت روز جهانی زن، اعتصابها و اعتراضات کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار مختلف مردم ادامه یافت:

رژیم آخوندی در هراس از انفجار خشم مردم در جشن ملی چهارشنبه سوری و به‌دنبال فراخوان دوم اسفند ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور زیر عنوان «جشن ملی چهارشنبه سوری، قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی»، مذبوحانه تلاش می‌کند با انواع تهدیدها و بگیر و ببندها از دامنه و ابعاد خیزشهای مردمی در این روز بکاهد:

هزاران تن از کشاورزان شرق اصفهان از جمله کشاورزان به جان آمده ورزنه صبح جمعه ۱۸ اسفند در اعتراض به طفره رفتن رژیم از دادن حق آبه آنها؛ دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

صفحه10 از5501