سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عقب نشیتی رژیم ایران از اعدام سه اعتراض کننده نتیجه فشار است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
عقب نشیتی رژیم ایران از اعدام سه اعتراض کننده نتیجه فشار است
ما به عدالت برای بسیاری از کسانی که در ایران در خطر شکنجه و اعدام هستند
 فراخوان می دهیم

وزارت خارجه آمریکا: امروز قوه قضاییه رژیم ایران  با دسیسه علیه با استعدادترین و نویدبخش‌ترین ایرانی‌ها در فعالیت است

وزارت خارجه آمریکا

امروز قوه قضاییه رژیم ایران
 با دسیسه علیه با استعدادترین و نویدبخش‌ترین ایرانی‌ها در فعالیت است
این بار آنها دو دانشجوی درخشان دانشگاه شریف
 به نام‌های علی یونسی و امیرحسین مرادی را بازداشت کرده
و نزدیک به دو ماه در زندان انفرادی نگاه داشته اند

صفحه10 از6010