پاسدار محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت مجلس ارتجاع درباره عقب‌ماندگیهای اقتصادی و فقر اعتراف کرد: ایجاد تردید به فقر و نابرابری اقتصادی می انجامد و این یک پرسش اساسی است که ما چطور موشک هایی با این دقت را درست کردیم؛ ولی خودروسازی ما پس از شصت سال این گونه عقب ایستاده است.

آخوند علم الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد، از مخالفتهای درون رژیم بر سر تلفات رژیم در جنگ سوریه و بحران راس نظام بر سر فساد و چپاول حکومتی ابراز نگرانی کرد.

صفحه9 از5284