روز دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸ کشاورزان زحمتکش در اصفهان در اعتراض به در اعتراض به دزدی آب زاینده رود و دروغگویی های رژیم و وعده های پوچ و فریبکارانه حکومت آخوندی طی ۱۷سال، مطابق فراخوان قبلی در فلکه تیران اصفهان دست به تجمع زدند.

صفحه9 از5879