•    اکیپ خبرگزاری فرانسه: بیشتر کمکهایی که بین مردم توزیع مشد متعلق به افراد خصوصی بود
•    کارشکنی در توزیع کمکهای مردمی و سرقت آنها توسط نیروهای سرکوبگر

صفحه7 از5368