در حالی که جدال درونی رژیم بر سر برجام اروپایی هم‌چنان ادامه دارد، ارسال پیامکهای تهدیدآمیز در مورد تصویب لوایح ارائه شده از سوی دولت روحانی در مورد پیوستن به کنوانسیونهای مربوط به اف.آی.تی.اف به یک موضوع در مخاصمات درونی رژیم تبدیل شده است.

صفحه5 از5587