اعتراض اقشار مختلف و مردم به جان آمده یی که توان تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود و خانواده هایشان را ندارند، در شهرهای مختلف ادامه دارد. برخی از اعتراضات در روز چهارشنبه ۲۵ بهمن به شرح زیر بود:

با تشدید بحران و آشفتگی در راس نظام ولایت فقیه، که تداعی کننده مرحله پایانی رژیم شاه است، احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی رژیم آخوندی، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن پس از آنکه از شرکت وی درجلسه محاکمه معاونش محمد بقایی ممانعات به عمل آمد، طی سخنانی برروی پله دادگاه رژیم گفت: «ما آمدیم در دادگاه علنی شرکت کنیم، می گویند ممنوع است، در آنجا چه می گذرد خدا می داند».

صفحه5 از5472