فراخوان به عموم زحمتکشان و نفتگران

 
کمیسیون کار شورا از سازمان بین المللی کار و از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق کارگران می‌خواهد
رژیم ضد کارگری آخوندی را محکوم و از اعتراضها و اعتصابهای کارگران ایران حمایت کنند

صفحه4 از6010