مایک پمپئو:  رفتار رژیم آخوندی با مهاجران افغان بسیار انرجار آور بود

وزیر خارجه آمریکا درباره رفتار وحشیانه و قتل مهاجران افغان توسط حکومت آخوندی گفت: بسیار انزجار آور بود پاسداران رژیم ایران در مرز افغانستان در استان هرات مهاجران افغان را مورد ضرب وشتم و شکنجه قرار داده و غرق کردند.

صفحه12 از5974