سفیر رژیم آخوندی در انگلیس حمید بعیدی نژاد، از اینکه مجاهدین از اشرف۳ در آلبانی «با کامپیوترهای سوپر مدرن به مسموم کردن افکار عمومی» علیه نظام می پردازند، در تویتر خود آه و ناله سرداد.

صفحه12 از5890