رژیم آخوندی یک زندانی دیگر را در مشهد اعدام کرد.

مقاومت ایران به اقدام فوری برای نجات ۲۵ زندانی محکوم به اعدام در بند جوانان زندان مرکزی اردبیل به عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و همه مدافعان حقوق کودکان و نوجوانان فراخوان می دهد.

صفحه2 از5284