دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به اخاذی‌های کارگزاران رژیم از دانشجویان روز یکشنبه۲۱مهر در محوطه دانشگاه و ساختمان فارابی دست به تجمع زدند.

دانشجویان معترض پس از تجمع و دادن شعارهایی در ساختمان فارابی تحصن کردند.